BCSist saab alati väärt nõu!

Konsultatsioon ja analüüs

Pole tähtis, kas oled alustav ettevõte või IT valdkonnas juba „vana kala“. Kui vajad head nõu IT taristu või rakendustega seonduvatel teemadel, siis BCS on sinu parim valik. Hea meelega aitame nõu ja jõuga.

IT ja äriarhitektuuri kaardistus

Äriarhitektuur ja IT on niivõrd seotud, et enam ei saa vaadata eraldi ainult IT’d vaid tähelepanu peab pöörama suuremale pildile. Kui me ei tea ettevõtte äriprotsesse, ei saa meil olla ka selget arusaama, kas olemasolev või planeeritav IT on mõistlik, kasulik ja loogiline. IT ja äriarhitektuuri kaardistuse kohta loe täpsemalt siit

IT juhtimise teenus

IT eesmärk on toetada kogu ettevõtte tegevust. Kui see ei ole planeeritud ning areng ei astu sama sammu ettevõtte enda arenguga, ei pruugi investeeringud IT’sse oma eesmärke täita. Laia kogemuspagasit rakendades läbimõeldud IT juhtimine on BCS’i teenuste iseenesest mõistetav osa.

IT arengukava koostamine

Korras ja läbimõeldud IT taristu on üks olulisimaid komponente ettevõtte efektiivse toimimise tagamisel. Oleme abiks IT arengukavade koostamisel ning kitsaskohtade leidmisel nii IT töökorralduse, IT turvalisuse kui ka kogu valdkonna teemadel tervikuna. Vaata lisaks ka IT kaardistus/audit

IT töökorraldus

Optimaalsus ja maksimaalne efektiivsus on märksõnad, millest juhindudes tuleb IT töökorraldust organiseerida. Siin on toeks BCS’is rakendatud rahvusvaheliselt tunnustatud ITIL metoodikad.

IT projektide juhtimine

Projektide eesmärgipäraseks täitmiseks peab olema kogu protsess alates lähteülesande püstitusest olema korrektselt läbi mõeldud ja juhitud. Selleks oleme oma aluseks võtnud TOGAF raamistiku.

Tellija esindamine IT projektide defineerimisel ja sisseostul

IT inimesed räägivad tihti omas keeles ning selle tõlkimine vajab kogemust ja oskust. BCS orienteerub selles maailmas täiesti vabalt.

Äriprotsesside kaardistamine

Iga ettevõtte põhitegevus juhindub mingisugustest äriprotsessidest. Seejärel tuleb kõik muud, neid toetavad tegevused ja lahendused. Olles ise ISO kvatiteedijuhtimissüsteemi sertifikaadi hoidjad, oleme aidanud paljudel ettevõtetel nende äriprotsesse ja seonduvat IT’d kaardistada ning pildi selgemaks saada.

Ärivajaduste analüüs

Tihti on ettevõtetes IT arendustellimuste ja ülesandepüstituste koostajateks IT juhid või teenusepakkujad. Tegelikkuses on see vale lähenemine, sest prioriteetsemad peavad olema äriprotsessidest tulenevad konkreetsed ärivajadused ja seejärel neid vajadusi rahuldavad tehnilised uuendused ja lahendused. Kuidas aga jõuda vajaduste kaardistusest konkreetsete lahendusteni, selles aitab selget pilti saada vastav ärivajaduste analüüs.

IT dokumentatsiooni koostamine

Et oleks olemas ja lihtsasti kättesaadavad süsteemi kaardistus, rakenduste ja eripärade kirjeldused, on absoluutselt kriitilise tähtsusega hoida korras vastav dokumentatsioon. Samuti aitab see läbi viia analüüse ning planeerida arendustegevusi.

Infoturbe ja IT töökorralduse auditid

Kas wifi on piisavalt turvaline? Kas töötajate õigused IT süsteemides ja nende muutmiste protseduurid on paigas? Milliste tegevuste algoritm ettevõtte küberinfo taastamiseks käivitub näiteks serveri andmete täielikul kaotamisel? Selliseid eluliselt tähtsaid küsimusi, millele keskenduda, on mitmeid ja mitmeid. BCS’i IT auditid vaatlevad neid valdkondi väga põhjalikult ning toovad välja nõrkused, tugevused ning soovitused ja plaanid edaspidiseks.

Tulemüüride kaitse rünnakute vastu

Selleks, et vastu pidada välistele rünnakutele ja takistada lubamatute isikute ligipääsu ettevõtte sisevõrku, peavad tulemüürid tagama piisava turvalisuse. Tõhusamad tulemüürid suudavad rünnaku tuvastada ja blokeerida, teised võivad rünnakule järgi anda ning halvata kogu võrgu. Tulemüüri vastupanuvõime tuvastamiseks on mõistlik taolised situatsioonid läbi proovida. Seejärel saab pakkuda lahendusi turvalisuse suurendamiseks.

IT taristu taasteplaanide loomine

Kuidas käituda ühe vajaliku töökausta kaotamisel? Kogu arvuti kadumisel? Või serveri hävimisel? Et kõik eelnevalt nimetatu ei tekitaks olulist andmekadu ning taastamine oleks korrektselt läbi mõeldud ja ettevõte vaatamata IT tõrgetele jätkusuutlik, aitab Teid BCS taasteplaanidest kuni täislahenduste loomiseni.

IT hangete korraldamine

IT taristut puudutavad hanked on tihti mahukad ning keerulise ülesehitusega. Oleme abiks sobiva toote või teenuse kirjeldamisel ning hanke läbiviimisel.

IT inventuur

Selge ülevaade soetatud riist- ja tarkvarast on aluseks efektiivselt toimivale IT töökorraldusele ning infosüsteemide toimimisele. Oleme abiks IT seadmete ja tarkvara kaardistamisel. Vaata lisaks: IT kaardistus/audit.

IT sisekorraeeskirjade koostamine

Selgelt ja üheselt arusaadaval viisil kirjapandud IT sisekorraeeskirjad vähendavad olulisel määral IT kasutajatoe töökoormust. Lisaks tõuseb oluliselt ka turvalisuse tase. Aitame IT sisekorraeeskirjade koostamisel ning kasutajate koolitamisel.

 

 

Võta meie konsultantidega ühendust aadressil bcs@bcs.ee või täida veebivorm:

Sulge