Referentsid

Kullerfirma DPD Eesti audit

 

"BCS poolt läbiviidud auditi eesmärgiks oli, leida üles kitsaskohad DPD Eesti IT taristus ja tegevustes. Analüüsiti ärilisi protsesse, taristut, IT rakenduste tööd ja ülesehitust. Tulemuslik oli BCS poolne osakonna juhatajate kaasamine auditi käigus, et saada võimalikult adekvaatset infot ja hinnangut vahetust allikast. Tänu sellele teeme vahet väga olulisel ja olulisel ning oskame sellest tulenevalt paremini jagada nii sisemisi kui välimisi ressursse.

Täiendavalt võimaldas professionaalne meeskond oluliselt kiiremini ja struktuursemalt anda juhiseid edaspidiste tegevuste osas. BCS poolt läbiviidud audit täitis igati püstitatud eesmärgi ja andis palju lihtsaid vahendeid edaspidiste auditite läbiviimiseks.“

Rainer Rohtla, DPD Eesti arendusjuht

 DPD Eesti


 

IT arhitektuuri audit Statistikaametis

 

„IT auditi eesmärk oli saada enne IT konsolideerimist juhtkonna tasemel parem ülevaade äriarhitektuuri ja IT arhitektuuri seostest ja saada kvaliteetne sisend muudatustega seotud riskide hindamiseks. Kuna töö fookus oli äri ja IT seoste väljatoomine ning juhtkonnale kommunikeerimine, mitte tehnilisest küljest IT süsteemide detailne auditeerimine, sai töö teostajaks valitud BCS, kes eristub konkurentidest just oma võime poolest äri ja IT seostest aru saada ja neid juhtkonnale arusaavalt esitleda.

Auditi käigus loodi kolmekihiline mudel äriprotsessidest, peamistest IT rakendustest, IT taristust ja kolme kihi omavahelistest seostest. Mudel loodi BCSi kogenud ekspertide ja Statistikaameti juhtkonna koostöös viisil, mis võimaldab edaspidi Statistikaameti ärijuhtidel, IT juhtidel ja IT partneritel hinnata IT teenuste ja ärivajaduste vastavust, tööd paremini planeerida ning koostöös loodud mudelit aktualiseerida.

Statistikaameti äriprotsessid on suures sõltuvuses IT teenustest. Mida paremini juhid äri ja IT seostest aru saavad, seda kvaliteetsemaid otsuseid nad teha saavad ning seda paremaid tooteid ja teenuseid me oma tarbijatele pakkuda saame. BCS eristub konkurentidest oma võime poolest äri ja IT seostest aru saada ja neid juhtkonnale arusaavalt esitleda“.

 Allan Randlepp, Statistikaameti IT juht

 Statistikaamet

 


 

IT arendusvajaduste ja infrastruktuuri audit Kredexis

 

KredExi juhataja Andrus Treier, kes on ka ise töötanud konsultandina ja sooritanud CISA (Certified Information Systems Auditor) kvalifikatsioonieksami, kommenteeris tehtud tööd järgmiselt:
„BCSi poolt läbi viidud IT analüüs andis vastused kõigile KredExi jaoks olulistele küsimustele ning seejuures oli ülevaade piisavalt detailne ja projekt tervikuna ka täpselt kokku lepitud ajakavas. Meile oli oluline enne suuremahuliste arendusprojektidega alustamist saada olukorrast hea ülevaade alates IT alase töö korraldamisest kuni tehniliste küsimusteni välja, et siis juba õigetel alustel edasi liikuda. Kui pahatihti on vastavad auditid kas liialt üldisel tasemel või keskenduvad kitsalt mõnele üksikule aspektile, siis antud juhul hõlmati valdkonda tervikuna kuid anti samas väga konkreetseid soovitusi, mis võimaldasid küllalt lihtsalt edasise tegevuskava kokku panna. Vajasime praktilise väärtusega sisendit valdkonda hästi tundvatelt praktikutelt ning on hea meel öelda, et seda ka saime.“

Andrus Treier, Kredex SA juhataja

Kredex SA

  

"KredEx tellis IT auditi 2011. aasta keskel. Vajasime kompetentset ja sõltumatut hinnangut oma infosüsteemi ja IT juhtimise hetkeseisule. Töö tellimisel lootsime saada IT ala kohta sisulisi märkusi kõigist olulistest aspektidest.  Seetõttu valisime pakkujate hulgast välja BCSi, kes tundus omavat kõige laiemat ja sobivamat kogemust."

"Audit koosnes kolmest osast – äriprotsessid, infrastruktuur ja IT haldus. Saime kokkuvõtliku ülevaate sellest, kuidas paistab meie hetkeseis ja tulevik arendustegevuse vaatevinklist, milline on IT taristu olukord ja probleemid ning kuidas võiks edasi minna IT halduse korraldamisega."

"Audit kujunes meie arvates sisukamaks, kui me oskasime loota. Varasemate auditite puhul on probleemiks olnud nende kontsentreeritus  dokumentatsioonile. Antud juhul saime aga arvukalt praktilisi näpunäited. Auditi tugevus seisneski selles, et läbiviijatel oli ühest küljest hea teoreetiline baas ning teisalt tugev isiklik kogemus. IT puhul tundub see viimane olevat põhiväärtus. Üldtuntud juhiste iseseisev rakendamine on üks asi, sama tegevus toetatuna varasemast analoogilisest kogemusest – hoopis teine."

"Jäime auditi tulemusega rahule ning arvestame esitatud hinnangute ja ettepanekutega sihtasutuse IT ala edasisel arendamisel."

 Kalmer Halliko, Kredex SA IT projektijuht

Kredex SA

 

"Kui enamasti on erinevate valdkonnaauditite puhul oht, et saadud raport võib jääda mõneti teoreetiliseks ja üldsõnaliseks, siis BCSi väga professionaalse meeskonna poolt läbiviidud IT auditil ja selle kohta koostatud raportil on oluline praktiline väärtus. Seda nii kehtivast olukorras ülevaate saamisel kui ka esitatud soovituste osas. Ülevaade kehtivast olukorrast alalõikude kaupa on esitatud väga kompaktselt, informatiivselt ja kergesti jälgitavalt/loetavalt. Lisandväärtust annavad tekstis kasutatud koontabelid, mis erinevate lahenduste lõikes võimaldavad saada kiire ülevaate arendusvajadustest. Suurim väärtus  minu jaoks on kindlasti tehtud parendusettepanekutel, mis on praktilised, selgelt formuleeritud ja grupeeritud alalõikude ning prioriteetsuse kaupa selliselt, et ka IT tausta mitteomaval inimesel on nendes soovitustes kerge orienteeruda ja otsuseid teha."

Helen Mikk, SA KredEx finantsjuht, asutuse IT eest vastutaja

 Kredex

 


 

Advokaadibüroo Borenius tellis BCSilt IT auditi eesmärgiga saada sõltumatu vaade IT lahenduste turvalisusest, töökindlusest ja optimaalsusest.

 

„Meie vajadus oli sama, mis ilmselt väga paljudel ettevõtetel – saada tervikpilt IT arenguvajadustest ja nõrkustest, mille alusel teha põhjendatud investeerimisotsuseid.

Saadud tulemus vastas meie ootustele:

  • Lõpptulemus esitati selges arusaadavas keeles
  • Vajalikud muudatused ja täiendused esitati ärilise mõju ja tähtsuse alusel järjestatuna
  • Meie IT lahendused ja -seadmed said kirjeldatud ühtse seostatud tervikuna

Tellitud IT infrastruktuuri audit täitis kindlasti oma eesmärgi ja aitas büroo juhtkonnal teha IT valdkonnas tasakaalukaid ja põhjendatud otsuseid.“

Marti Hääl, Advokaadibüroo Borenius juhtivpartner

Borenius

 


 

Kalev Chocolate Factory IT audit

 

BCS poolt läbi viidud IT-audit andis meile objektiivse pildi meie IT-süsteemide hetkeseisust, tuues välja olulisemad riskifaktorid ja kriitilisemad parendusvaldkonnad. Ikka kipud ju uskuma, et prioriteedid on paigas ja töökorraldus parim võimalikest ... Kolmanda osapoole eksperthinnang andis selge lähteplatvormi ja mõjusa impulsi nende ülevaatamiseks. Professionaalselt läbiviidud intervjuud ja tööseminarid aitasid meil kiiremini jõuda selge ühise arusaamani põhiprotsessi toetavate IT-rakenduste ärivastutuse osas ja kokku leppida vajalikud SLA tasemed. Efektiivselt toimivad IT-teenused aitavad tulemuslikumalt saavutada ärieesmärke ja IT-audit on IT-teenuste efektiivsuse tõstmisel oluline töövahend. BCS poolt läbiviidud IT-audit vastas igati meie poolt püstitatud eesmärkidele.

Aimar Meltsa, Kalev Chocolate Factory Business Controller

Kalev Chocolate Factory

Sulge